Thế kỷ hai mươi

Bước đường đi đến nữa

Ta nhìn lên mặt trời

Vũ trụ còn tươi lửa

Chúng ta đốt bao nhiêu mầm thối rữa

Chúng ta nhen bao nhiêu bếp đang sôi

Nghe xương sống ca hát bài hùng vĩ

Của muôn ngàn thế hệ ngửng đầu lên …

(Tranh vẽ: Nghĩa 73)