Hình ảnh kỷ niệm của lớp 12AB Đêm Petrus Ký

niên khóa 1972-73