Xuân nhựt đối ảnh cảm tác

Dương Tử

(Nguồn: Đặc san Petrus Ký Nam Cali năm 1995)