Xóm Đêm

Nhạc và lời: Phạm Đình Chương

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2022