Vần thơ ly biệt

Vưu Văn Tâm

Biết viết gì đây, đêm sắp tan

Vần thơ ly biệt tiễn người xa

Anh đi vào cõi trời hanh nắng

Tôi mãi phương này mưa vẫn rơi

10.03.2019