Văn hào Trương Vĩnh Ký

Nguyễn Phúc Ưng Bình 阮福膺苹, Thúc Giạ Thị    (1877-1961)

Đạo đức văn chương là ông Trương Vĩnh Ký,

Có tân thơ, có báo chí, có tự vị rõ ràng.

Thanh danh rạng giữa dinh hoàn,

Học xưa biết trước chỉ đàng cho hậu sinh.