Ước lược truyện tích nước Annam

Résumé Sommaire De La Chronologie, De L’ Histore Et Des Productions De L’ Annam Avec Tableaux Synoptiques – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

(nguồn: https://ia801305.us.archive.org/4/items/UocLuocTruyenTichNuocAnnam/tvk.pdf)

 

Uoc luoc truyen tich nuoc An Nam - TVK 01Trang bìa ngoài

I. Tên nước Annam

II. Các tỉnh trong nước

III. Kể các đời vua nước Annam

IV. Ba họ Trịnh, Nguyễn, Mạc

V. Số trạng-nguyên trong nước Nam

VI. Thổ sản

VII. Chữ-nghĩa, Văn-học

VIII. Mười tám tỉnh nước Trung-Quốc

IX. Tóm lại nam tích

X. Quan chế 1° Văn-giai, 2° Võ-giai

XI. Tôn-tước

XII. Long-Tinh-Viện

Mục lục

PDF Ước lược truyện tích nước Annam – 1887 – P. J. B. Trương Vĩnh Ký