Tranh sơn dầu của cố họa sĩ Trần Thanh Nhàn (Sa Đéc)

VĂN HÓA VÀ LỊCH SỬ