Tiểu sử tác giả

GS Nguyễn Vĩnh Thượng

nhà giáo, nhà biên khảo

Nguyễn Vĩnh Thượng là một Giáo sư trung học đã làm việc trong nhiều lãnh vực: giáo dục, biên khảo và công chức ngành xã hội. Ông còn có bút hiệu là Nguyên Thương dành cho các bài văn thơ diễn tả tình cảm nhẹ nhàng. Ông sanh năm 1944 tại quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, Việt Nam.

Tác phẩm

Sách

Bộ sách giáo khoa triết học lớp 12, do Hiện Đại phát hành tại Sài-Gòn, năm 1972:

  • Đạo Đức học 12ABCD
  • Luận lý học 12ABCD
  • Tâm Lý học 12 AC
  • Siêu hình học 12C.

Bộ sách câu hỏi giáo khoa triết lớp 12, do Hiện Đại phát hành tại Sài Gòn, năm 1973:

  •  Câu hỏi giáo khoa Đạo đức học và Luận lý học 12 ABCD
  • Câu hỏi giáo khoa Tâm lý học và Siêu hình học 12AC.

Bộ sách trắc nghiệm triết học lớp 12, viết chung với Bùi Văn Bình, Nguyễn Hữu Hiệp, Lê Trường Xuân, Phan Quang An , do Yiễm Yiễm xuất bản tại Sài Gòn:

  •  Trắc nghiệm Đạo Đức học và Luận Lý học 12B, tháng 2 năm 1975
  • Trắc nghiệm Đạo Đức học, Luận lý học và Tâm lý học 12A, tháng 3 năm 1975. Tái bản lần thứ nhất: in và phát hành tại USA bởi LuLu Press, 2019.

Tư Tưởng Phật giáo trong văn học thời Lý, Hiện Đại xuất bản tại Toronto, Ontario, Canada,1996; Phật Học Viện Quốc tế và NXB Văn Nghệ phát hành ở California, USA. Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ túc: in và phát hành tại USA bởi LuLu Press, 2020.

Tuyển Tập Biên Khảo Nguyễn Vĩnh Thượng – ebook, Website An Phong An Bình, Toronto, Canada, 2016. In và phát hành tại USA bởi Amazon, 2018.

Bát-nhã Tâm Kinh – Chú Giảng – ebook, Website An Phong An Bình, Toronto, Canada, 2018. In và phát hành tại USA bởi Amazon, 2018. Tái bản lần thứ nhất: in và phát hành tại USA bởi Barnes & Noble Press, 2019.

Triết học Phật giáo và những Luận đề ebook, website An Phong An Bình, Toronto, Canada, 2020. In và phát hành tại USA bởi LuLu Press, 2020.

Sách sẽ in

Tư tưởng Phật giáo trong văn học thời Trần.

Tư tưởng Phật giáo chủ yếu trong văn học thời Trần là tư tưởng thiền học.

Nội dung của quyển sách này, Tư tưởng Phật giáo trong văn học thời Trần, sẽ tìm hiểu: tư tưởng thiền học của vua Trần Thái Tông, tư tưởng thiền học của vua Trần Thánh Tông, tư tưởng thiền học của Tuệ Trung Thượng Sĩ, tư tưởng thiền học của phái Trúc Lâm Yên Tử bao gồm tư tưởng thiền học của vuaTrần Nhân Tông, tư tưởng thiền học của Đại sư Pháp Loa và tư tưởng thiền học của Đại sư Huyền Quang.