Mục Lục

Lời nói đầu …………………………………………………………………………. 8

1   Hoàn cảnh lịch sử trong thời nhà Lý suy tàn và nhà Trần khởi nghiệp đế vương … 10

2   Tổng quan về văn học thời Trần ………………………………………. 64

3   Tư tưởng Thiền học ……………………………………………………….. 90

4   Sáu phái thiền học tại Việt Nam …………………………………….. 106

5   Tư tưởng Thiền học của Trần Thái Tông…………………………. 114

6   Tư Tưởng Thiền Học của Trần Thánh Tông ……………………. 143

7   Tư tưởng thiền học của Tuệ Trung Thượng Sĩ …………………. 154

8   Tư tưởng thiền học của phái Trúc Lâm Yên Tử ……………….. 195

  • 8.1   Tư tưởng thiền học của Trần Nhân Tông…………………… 196
  • 8.2   Tư tưởng thiền học của Pháp Loa …………………………….. 227
  • 8.3   Tư tưởng thiền học của Huyền Quang ………………………. 233

9   Tổng kết về thiền học thời Trần ……………………………………… 239

Tài liệu tham khảo chính yếu ……………………………………………… 243

Tiểu sử tác giả ………………………………………………………………….. 247