Trương Vĩnh Ký và 100 năm Báo chí Việt Nam

Thuần Phong

(nguồn:  Đồng Nai văn tập, tập 3, tháng Giêng 1966)

Sưu tập: Võ Phi Hùng

Ông Thuần Phong có tên thật là Ngô Văn Phát là một học giả và là giáo sư Petrus Ký, không là giáo sự thực thụ (giáo sư dạy giờ).