Trương Vĩnh Ký và 100 năm Báo chí Việt Nam

Thuần Phong

(nguồn:  Đồng Nai văn tập, tập 3, tháng Giêng 1966)

Sưu tập: Võ Phi Hùng

Xin cáo lỗi: bản gốc thiếu mất trang 46