Tiếng quạ

Phan Văn Thạnh

tieng qua 01.jpg

Cõi vắng

Chỉ còn mỗi thanh âm oác..oác..oác

Và bộ cánh đen trong vai tên thủ ác

Nhiều năm rồi nấp bóng thiền

Tu tập

Sạch tấc lòng trần ai

Sương mai  đầu ngọn cỏ

 (Seattle, 27/7/19)