Kính chúc Thầy Dương Ngoc Sum sớm bình phục

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu

 

Thay Duong Ngoc Sum wishing well