Thầy Đinh Văn Vĩnh, Giáo Sư Việt Văn Petrus Ký

Lại Đức Ngữ & Nguyễn Văn Lành

(Nguồn: Đặc san “Tạ Ơn Thầy, Nhớ Ơn Cô” – Học trò Petrus Ký)

Gs Dinh Van Vinh 01

GS Dinh Van Vinh 02

GS Dinh Van Vinh 03