Thành phố Saigon 100 năm về trước (Phần 3)

Đặng văn Nhâm

(Nguồn: Phổ Thông tạp chí, bộ mới số 3 ngày 15-12-1958)