Thành phố Saigon 100 năm về trước (Phần 2)

Đặng văn Nhâm

(Nguồn: Phổ Thông tạp chí, bộ mới số 2 ngày 15-11-1958)