Sự nghiệp trước thuật của cụ Trương Vĩnh Ký (1837-1898)

Long Điền

(Nguồn:  Tri Tân tạp chí số 44, tuần lễ từ 22 đến 28 tháng 4 năm 1942)

Sưu tập: Võ Phi Hùng