PHỤC DỰNG VÀ PHỔ BIẾN BÁO CHÍ VIỆT NAM CỘNG HOÀ, VÀ DƯỚI THỜI PHÁP

Võ Phi Hùng

Vì đam mê đọc sách báo và thích tham khảo từ các tài liệu gốc, nên tôi đã bỏ công chụp lại từ microfilms các báo chí Việt Nam Cộng Hoà may mắn được trường Đại Học Cornell sưu tập và lưu giữ.  Hiện nay, các số báo này đang được phổ biến trên trang mạng Kho Chứa Sách Xưa, và người đọc có thể vào xem trực tiếp và chuyển về máy riêng của mình nếu muốn. http://ndclnh-mytho-usa.org/KhoChuaSachCu.htm

Ngoài những tin tức thời sự hàng ngày,  các trang báo này đang chờ đón người khám phá những bài bình luận, phê bình về chánh trị, kinh tế, văn học và nghệ thuật cuả miền Nam tự do trước ngày 30-4-1975, cùng những phóng sự chiến trường tường thuật sự chiến đấu hy sinh kiên cường của người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hoà, với các cảnh thê lương, chạy nạn cuả người dân trong cuộc chiến.

Thời Luận http://ndclnh-mytho-usa.org/Nhat%20Bao%20Thoi%20Luan.htm

Chính Luận http://ndclnh-mytho-usa.org/Bao%20Chinh%20Luan.htm

Hoà Bình http://ndclnh-mytho-usa.org/Nhat%20bao%20Hoa%20Binh.htm

Sóng Thần http://ndclnh-mytho-usa.org/Nhat%20Bao%20Song%20Than.htm

Tiền Tuyến http://ndclnh-mytho-usa.org/Nhat%20Bao%20Tien%20Tuyen.htm

Cấp Tiến http://ndclnh-mytho-usa.org/Nhat%20bao%20Cap%20Tien.htm

Ngoài ra, một số các báo chí tiếng Việt của các thập niên 1920, 1930  được phát hành ở Sài Gòn, Huế và Cần Thơ cũng đã được tôi chụp lại và phổ biến như các tờ:

Phụ Nữ Tân Văn http://ndclnh-mytho-usa.org/phu_nu_tan_van.htm

Tiếng Dân http://ndclnh-mytho-usa.org/Nhat%20Bao%20Tieng%20Dan.htm

Đông Pháp Thời Báo http://ndclnh-mytho-usa.org/Dong%20Phap%20Thoi%20Bao.htm

Đuốc Nhà Nam http://ndclnh-mytho-usa.org/DuocNhaNam.htm

Thần Chung http://ndclnh-mytho-usa.org/Nhat%20Bao%20Than%20Chung.htm

An Hà Nhật Báo http://ndclnh-mytho-usa.org/An%20Ha%20Nhat%20Bao.htm

Những tờ báo này có thể giúp ta biết được một cách tường tận hơn về sinh hoạt xã hội, kinh tế và chánh trị, với cuộc vận động phản kháng đành độc lập của người dân Việt  trước sự bức áp của người Pháp.   Đọc lại các trang báo này để biết nhiều anh hùng liệt nữ không hề khiếp sợ trước thực dân trong các phiên sử của Hội Đồng Đề Hình, sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 của Việt Nam Quốc Dân Đảng.  Cũng đáng kể là nhiều bài viết về Nữ quyền cũng đã được khởi đầu từ các tờ báo trên.

Xin mời mọi người cùng đọc.

Võ Phi Hùng, PK 67-74

24-4-2022