Phong Kiều Dạ Bạc

楓橋夜泊

Nguyên tác: Trương Kế

张继

Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên,

Giang phong, ngư hỏa đối sầu miên,

Cô-Tô thành ngoại Hàn San Tự,

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

月落烏啼霜滿天

江楓魚火對愁眠

姑蘇城外寒山寺

夜半鐘聲到客船

Bài dịch của Tản Ðà:

Trăng tà, tiếng quạ kêu sương,

Lửa chài, cây bến sầu vương giấc hồ.

Thuyền ai đậu bến Cô Tô,

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.

Bài dịch của Trần Trọng San:

Trăng tà, tiếng quạ lẩn sương rơi,

Sầu đượm hàng phong, giấc lửa chài.

Ngoài ải Cô-Tô, chùa vắng vẻ,

Nửa đêm chuông vẳng đến thuyền ai.

(Tài liệu trích dẫn: Trần Trọng San.  Thơ Ðường. Cuốn 1.  Saigon: Tác giả xuất bản, 1965.  Tr. 126).

Bài dịch của Vĩnh Nhơn Lâm Vĩnh Thế:

Quạ kêu, trăng lặn, sương tràn,

Ðèn câu lặng ngủ bên hàng phong mơ.

Chùa Hàn San trấn Cô-Tô,

Nửa đêm chuông vẳng mơ hồ thuyền ai.

Vĩnh Nhơn Lâm Vĩnh Thế

09-04-1997