Petrus Ký và nổi thất vọng đầu đời

Petit Nghĩa (PK 1952-58)

(Nguồn: Hội Ái hữu Trung học Trương Vĩnh Ký Paris, tập san Hè 2015, số 68)