Nhớ Thành Đô

Nhạc và lời : Hoàng Thi Thơ

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017