Nhớ lại những ngày đi dạy tại Petrus Ký

Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh

(Nguồn: Đặc san “Tạ Ơn Thầy, Nhớ Ơn Cô” – Học trò Petrus Ký)