Mai vẫn còn xuân

Vưu Văn Tâm

Ai về gom lá mùa thu cuối

Thắp lửa đêm dài bớt quạnh hiu

Đời vô thường người tan kẻ hợp

Hẹn tương phùng mai vẫn còn xuân

27.11.2020