Lớp 6è Métro (1941-1942)

GS Trần Thượng Thủ

(Nguồn: Đặc san Petrus Ký 2000, Hội Ái hữu Petrus Ký Nam Cali)