Lời trối của cụ Phan Thanh Giản

GS Nguyễn Văn Nho

(Nguồn: Đại Việt tập chí, số 3 1-11-1942)

Sưu tầm: Võ Phi Hùng, PK 67-74