Trương Vĩnh Ký di cảo

hay tài liệu thủ bút còn lại của Trương Vĩnh Ký.

(nguồn: Kỷ Yếu Triển Lãm Và Hội Thảo Petrus Trương Vĩnh Ký)

Những tài liệu của Petrus Ký chưa xuất bản, xin xem bài dưới đây: 

Đoàn, Khoách. “Trương Vĩnh Ký di cảo” hay, “Tài liệu, thủ bút còn lại của Trương Vĩnh    Ký.” Dòng Việt, số 7 (mùa Đông năm 1999), tr.349-370. [đính kèm dưới đây trích từ web Nam Ky Luc Tinh: http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Dong%20Viet/Dong%20Viet%20so%207.pdf.]

Chúng tôi xin trích nguyên bài viết để quý vị độc giả biết rõ hơn về tài liệu này. Ban Thư- Viện Viện Việt-Học trân trọng cám ơn GS Đoàn Khoách. [PLH]

Ky Yeu PK 2018 - 168

Ky Yeu PK 2018 - 169

Ky Yeu PK 2018 - 170

Ky Yeu PK 2018 - 171

Ky Yeu PK 2018 - 172

Ky Yeu PK 2018 - 173

Ky Yeu PK 2018 - 174

Ky Yeu PK 2018 - 175

Ky Yeu PK 2018 - 176

Ky Yeu PK 2018 - 177

Ky Yeu PK 2018 - 178

Ky Yeu PK 2018 - 179

Ky Yeu PK 2018 - 180

Ky Yeu PK 2018 - 181

Ky Yeu PK 2018 - 182

Ky Yeu PK 2018 - 183

Ky Yeu PK 2018 - 184

Ky Yeu PK 2018 - 185

Ky Yeu PK 2018 - 186

Ky Yeu PK 2018 - 187

Ky Yeu PK 2018 - 188

Ky Yeu PK 2018 - 189