KỶ YẾU

TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO

PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ

 

Kỷ Yếu

Triển Lãm và Hội Thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký

Ban Tổ Chức Hội Thảo xuất bản. Tháng Tám 2019.

ISBN: 978-1-62988-504-9

 

 

TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO

VỀ

PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ

 

Ngày Thứ Bảy 8 tháng 12 năm 2018

tại nhật báo Người Việt, Little Saigon, Nam California

 

 

 

HÌNH ẢNH: Vương Huê, Phạm Lệ Hương, anh chị Nguyễn Trường Khoan,

báo Người Việt. Tài liệu từ Gia tộc Trương Vĩnh Ký.

TRÌNH BÀY BÌA VÀ DÀN TRANG TRONG: Lê Giang Trần

BIÊN TẬP: Phạm Phú Minh