PHẦN III THƯ TỊCH TÀI LIỆU VỀ GIA ĐỊNH BÁO VÀ THÔNG LOẠI KHÓA TRÌNH

(nguồn: Kỷ Yếu Triển Lãm Và Hội Thảo Petrus Trương Vĩnh Ký)

***

Gia Định Báo = Jia ding pao. Saigon: Gia Định Báo, weekly, begins with no. 1- (April 15-1865) – ceased (1909) [web UCLA : record ID4048696 https://catalog.library.ucla.edu/vwebv/search?searchCode1=GKEY&searchType=2&searchArg1=ucoclc12731026].

Gia Định Báo. Saigon : 1865-1898.  [web TVQGVN = http://baochi.nlv.gov.vn/baochi/cgi-bin/baochi?a=cl&cl=CL1&sp=WHjH&e=——-vi-20–1–img-txIN—— ; TV KHTH,SGweb BNF =https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327823433 – OCLC = Microfilm có tại UCLA, UC Berkeley, Washinton State University Library, v.v. – “Xem thêm” : Danh mục các thư viện tàng trữ Gia Định Báo ghi ở cuối phần này.]

Thông Loại Khóa Trình  =Miscellanées ou Lectures instructives pour les élèves des écoles primaires communales & cantonales / P.J.B. Trưong Vĩnh Ký. Saigon : Rey & Curiol,1889. [web Internet Archive https://archive.org/details/ThongLoaiKhoaTrinh1888/page/n19

Web Thuong mai truong xua : http://thuongmaitruongxua.vn/sach/thoi-ky-18xx/doc-sach/thong-loai-khoa-trinh-1888.html – web Sách xưa =  http://sachxua.net/forum/index.php?topic=1883.0]

CÁC BÀI VIẾT VỀ GIA ĐỊNH BÁO VÀ THÔNG LOẠI KHÓA TRÌNH (trích từ Phần II)

Cao Tự Thanh. “Văn nghiệp của Trương Vĩnh Ký trong quá trình tái cấu trúc xã hội ở Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX.” [ Web = Gió-O = http://www.gio-o.com/CaoTuThanh/CaoTuThanhTruongVinhKy.html — web nhatbook.com =             https://nhatbook.com/2018/08/22/truong-vinh-ky-trong-qua-trinh-tai-cau-truc-xa-hoi-o-viet-nam-nua-sau-the-ky-xix/

Danh mục các thư viện tàng trữ Gia Định Báo. Westminster, CA: Ban Thư-Viện, Viện Việt-Học,     2018. [ghi ở cuối phần này – Thư viện VVH]

Đặng Châu Long. “Petrus Trương Vĩnh Ký Non morietur in aeternum : Kỷ niệm 118 năm ngày mất Học giả Jean-Baptiste Petrus Trương Vĩnh Ký.” [Web Sáng tạo: sangtao.org] https://sangtao.org/2016/09/19/petrus-truong-vinh-ky-non-morietur-in-aeternum/]

Đoàn Khoách. “Trương Vĩnh Ký Di Cảo, hay, Tài liệu, thủ bút còn lại của Trương Vĩnh Ký”. Dòng Việt, số 7 (mùa Đông năm 1999), tr.349-370. [web Nam Ky Luc Tinh = http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Dong%20Viet/Dong%20Viet%20so%207.pdf

Hồ, Hữu Tường. “Hiện Tượng Trương Vĩnh Ký, hay là, Hóa trình từ người trí thức đến kẻ sĩ phu.” Bách Khoa, so 414 (N*), 1974, tr. 15-22. [web Nam Kỳ Lục Tỉnh = http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Bach%20Khoa/BachKhoa-414.pdf — [trích trong sách của Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ky, Nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 530-534. (OCLC: Harvard, Univ. AZ, Tempe, UC Berkeley, BNF)].

Huỳnh, Văn Tòng. Lich sử báo chí Việt Nam: từ khởi thủy đến 1945. Tp. Hồ Chí Minh: NXB Tp. Hồ Chí Minh, 2000. [nói về Gia Định báo, tr. 58-69.]

Lê, Nguyên. “Gia Định Báo: tờ báo Việt ngữ đầu tiên [Web: Văn hóa Nghệ An =             http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/30-nhung-goc-nhin-van-hoa/12275-gia-dinh-bao-to-bao-viet-ngu-dau-tien].

Lê, Văn Đặng. “Trương Vĩnh Ký, thân thế và sự nghiệp.” [web han-nom.org = https://www.hannom.org/eBooks/Petrus%20Ky%20Con%20nguoi%20va%20Su%20nghiep-Nov%202012.pdf – viết về Gia Định Báo và Thông Loại Khóa Trình]

Lê, Văn Đoàn. “Tiểu luận về Gia định Báo”. [Web : http://tuubatsau.blogspot.com/2013/10/tieu-luan-ve-gia-inh-bao.html]

Mạnh Kim. “Người ta vẫn còn “sợ” những vĩ nhân thật sự như cụ Trương Vĩnh Ký?” [Web: Anh      Ba Sàm.] https://anhbasam.wordpress.com/2017/01/05/11-229-nguoi-ta-van-con-so-nhung-vi-nhan-that-su-nhu-cu-truong-vinh-ky/

Nguyễn, Hải Lộc. Tìm hiểu Gia Định báo. Saigon : Viện Đại Học Vạn Hạnh, Phân khoa Văn học       và Khoa học Nhân văn, Ban Cử nhân báo chí, 1972. [Luận văn Cao Học Ban Báo Chí] [TV KHTH, tp HCM].

Nguyễn, Sinh Duy. “Thương xác cùng nhà học giả Hồ Hữu Tường về hiện tượng Trương Vĩnh Ký.” Bách Khoa, số 416 (P*), 1974, tr. 15-25. [Web: Nam Kỳ Lục Tỉnh = http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Bach%20Khoa/BachKhoa-416.pdf  –          [trích trong sách của Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ky, Nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam,       Tri Thức, 2016, tr. 535-544. (OCLC: Harvard, Unv.AZ,Tempe, UC Berkeley, BNF)].

Nguyễn, Vy Khanh. Trương Vĩnh Ký: tinh-hoa nước Việt. Toronto : Nguyen Publishing, 2018. [Libray & Archives, Canada, TV VVH] [Web Nam Kỳ Lục Tỉnh giới thiệu sách mới = (https://sites.google.com/site/nguyenvykhanhca/tuyen-tap/truong-vinh-ky-tinh-hoa-nuoc-viet-cua-nguyen-vy-khanh)] [Sự nghiệp báo chí: tr.256-271].

Nguyễn, Vy Khanh. “Về một số báo chí Nam kỳ thời đầu văn-học chữ quốc-ngữ.” [(nói về Gia Định Báo) trên Web Nam Kỳ Lục Tỉnh] = https://sites.google.com/site/nguyenvykhanhca/tuyen-tap/ve-mot-so-bao-chi-nam-ky-thoi-dau-van-hoc-chu-quoc-ngu]

Phạm, Long Điền. “Những khám phá mới về Gia Định Báo.” (Kỳ 1) Bách Khoa, số 413 (M*), tr.33-37.

[web Viện Việt Học và  Nam Kỳ Lục Tỉnh = http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Bach%20Khoa/BachKhoa-413.pdf[trích trong sách của Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ky, Nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 545-553. (OCLC: Harvard, Unv.AZ, Tempe, UC Berkeley, BNF)].

Phạm, Long Điền. “Những khám phá mới về Gia Định Báo.” (Kỳ 2) Bách Khoa, số 414 (N*), tr.         23-30. [web Viện Việt Học và Nam Kỳ Lục Tỉnh = http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Bach%20Khoa/BachKhoa-414.pdf  [trích trong sách của Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ky, Nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 553-562. (OCLC: Harvard, Unv. AZ, Tempe, UC Berkeley, BNF)].

Phạm, Long Điền. “Trương Vĩnh Ký trong quỹ đạo xâm lăng văn hóa của thực dân Pháp.” Phần 1. Bách Khoa, số 417 (Q*) , tr, 45-53. [web Viện Việt Học và  Nam Kỳ Lục Tỉnh = http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Bach%20Khoa/BachKhoa-417.pdf]

Phạm, Long Điền. “Trương Vĩnh Ký trong quỹ đạo xâm lăng văn hóa của thực dân Pháp.” Phần 2. Bách Khoa, số 418 (R*) , tr, 32-41. [web Viện Việt Học và  Nam Kỳ Lục Tỉnh = http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Bach%20Khoa/BachKhoa-418.pdf]

Tạ, Ngọc Tần. “Trương Vĩnh Ký Với Thuở Ban Đầu Làm Báo”. Xưa & Nay, số 490, tháng 12-2017, tr.45-51. [Web Nam Kỳ Lục Tỉnh = https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/s-t-u-v/ta-ngoc-tan/truong-vinh-ky-voi-thuo-dau-lam-bao].

Trần, Nhật Vy.”Thông Loại Khóa Trình, tờ báo của nhiều cái đầu tiên.” [trích Báo quốcngữ ở Saigon cuối thế kỷ 19 / Trần Nhật Vy. Tp HCM: NXB Trẻ, 2015, tr. 93-134.]

Trần, Nhật Vy.”Về Thuở Ban Đầu Làm Báo Của Trương Vĩnh Ký”. Xưa & Nay, số 493, tháng 3-2018, tr. 57-59. [Web Nam Kỳ Lục Tỉnh = https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/s-t-u-v/tran-nhat-vy/ve-thuo-ban-dau-lam-bao-cua-truong-vinh-ky].

Trần, Văn Chi. “ Gia Định báo.” [trong: Kỷ yếu Triển lãm và Hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký. Westminster : Ban Tổ Chức Hội Thảo Tưởng Niệm Petrus Trương Vĩnh Ký, 2019, tr. 36.]

Trần, Văn Chi. pt.1. “Tại Nam Kỳ, báo chữ Pháp trước Gia Định Báo.”  [web Việt Báo Online = https://vietbao.com/a287812/tai-nam-ky-bao-chu-phap-truoc-gia-dinhbao]

Trần, Văn Chi. pt.2. “Trương Vĩnh Ký và Gia Định Báo.”  [web Việt Báo Online =             https://vietbao.com/a287813/truong-vinh-ky-va-gia-dinh-bao]

Trần, Xuân Tiến. “Trương Vĩnh Ký và Gia Định Báo”. Văn Hóa Học. Trường ĐH. KHXH và Nhân Văn, ĐH Quốc Gia, Tp HCM [web: http://www.vanhoahoc.vn/nghien-cuu/van-hoa-viet-nam/van-hoa-nam-bo/2396-tran-xuan-tien-truong-vinh-ky-va-gia-dinh-bao.html].

Viên Đài, Nguyễn Đồng. “P.J.B. Trương Vĩnh Ký, người đã mở đầu một kỷ nguyên văn   học Việt Nam mới.” Bách khoa, số 40, ngày1-9-1958, tr. 43-57. [có thủ bút và chữ ký của Petrus Ký, tr. 54.[web Nam Kỳ Lục Tỉnh, Viện Việt Học = http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Bach%20Khoa/BachKhoa-040.pdf].