Hoàng Hôn Phai Nắng

Vưu Văn Tâm

“Tống biệt hành” nay, không khác xưa

Nẻo về phai nắng, nhạt hoàng hôn

Sầu thương tím thẫm phương trời nhớ

Ly khách xa rồi, ai ngóng mong

O’Hare, 25.06.2022