Hình ảnh xưa – Tư liệu của cựu học sinh Lâm Vĩnh Thế (PK 1953-60)

 • số 1: Anh Nguyễn Hoàng Sang
 • số 2: Anh Huỳnh Hữu Hân
 • số 3: Anh Ðào Hoàng Ðức
 • số 4: Anh Bùi Trường Lên
 • số 5: Anh Lâm Hoàng Vân
 • số 6: Anh Nguyễn Ngọc Ánh
 • số 7: Anh Ngô Quang Phong
 • số 8: Anh Lâm Kỳ Hiệp
 • số 9: Anh Nguyễn Ðình Dũng
 • số 10: Anh Bạch Công An
 • số 11: Anh Ðỗ Quang Thọ
 • số 12: Anh Lê Ngọc Thanh Quang
 • số 13: Anh Trương Văn Ðắt
 • số 14: Anh Nguyễn Khắc Thuần
 • số 15: Lâm Vĩnh Thế
 • số 16: Anh Nguyễn Bình Tưởng
 • số 17: Anh Nguyễn Phụ Phụng
 • số 18: Anh Phùng Vĩnh Tước
 • số 19: Anh Phan Thanh Xuân
 • số 20: Anh Lê Hữu Chí
 • số 21: Anh Tô Ngọc Ấn
 • số 22: Anh Ðào Tuấn Kiệt
 • số 23: Anh Nguyễn Thanh Hải
 • số 24: Anh Nguyễn Tôn Bá
 • số 25: Anh Nguyễn Tấn Phước

Hình 1 – Lớp Đệ Tam A, Niên Khóa 1957-58, chụp với Thầy Trần Huệ dạy môn Vạn Vật (Địa Chất Học); Thầy Huệ về sau đậu Tiến Sĩ Giáo Dục tại Đại Học Southern California ở Los Angeles, hiện sống tại Hoa Kỳ.

Hình 2 – Hình Lớp Ðệ Nhị A (niên khóa 1958-1959)

Hình 3 – Lớp Đệ Nhị A, Niên Khóa 1958-1959, chụp lúc bãi trường Tết với các Thầy Trương Văn Cao (Pháp Văn), Trần Văn Binh (Toán), Định Xuân Thọ (Anh Văn), và Bùi Trọng Chương (Việt Văn)

Hình 4 – Bãi trường Tết, một số anh em Lớp Đệ Nhứt  A1, Niên Khóa 1959-1960, chụp với Cô Bùi Thị Tuyết Hồng (Pháp Văn)