Hình ảnh trường xưa

Bưu thiếp 126. SAIGON – Chú thích dưới ảnh: Lối vào trường Trung Học Lycée Pétrus-Ky (thời Pháp thuộc).

Học sinh trường Pétrus Ký thời Pháp thuộc.