Gìn giữ quá khứ của cải lương

(nguồn: http://baotreonline.com/gin-giu-qua-khu-cua-cai-luong/)

Nguyễn Văn Sâm