Đường Xưa Lối Cũ

Nhạc và lời: Hoàng Thi Thơ

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2019