Đời không như ý

Vưu Văn Tâm

18 02 2013 01

Đời không như ý buồn tênh
Công danh chưa trọn, lênh đênh bọt bèo
Thuyền đời dù gắng chống chèo
Ai xuôi ngược gió, đôi bờ truân chuyên

Đời không như ý buồn tênh
Ân tình chưa vẹn, lạc miền nhân gian
Đèn khuya, trăng khuyết, dầu hao
Vòng tay hờ hững, lao đao phận người

29.03.2019