Dăm đứa bạn gom đầu năm họp mặt

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Trên 60 già chấm mức hom hem.
Đứa bạc đầu, đứa lóm đóm, đứa kèm nhèm,
Vài kẻ sĩ ráng nhuộm đầu tre trẻ.
Thời cuộc lỡ tuổi không còn hăm hở,
Bạc đầu xanh vẫn ngộ nhận anh hào.
Lỡ một thời con cháu hỏi nói sao ?!
Nhục thất chí dư họa đồ rách nát

Kinh Bồng