Chùm Thơ Made In Paris 2

Nguyễn Ngọc René

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René

Vân Khánh diễn ngâm