Chúc Mừng Sinh Nhật Thứ 80 của GS Châu Thành Tích

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu kính chúc

GS Châu Thành Tích

Ngày sinh nhật thứ 80 được vui vẻ. Kính chúc Thầy luôn nhiều sức khỏe và vạn an.