Cảm Tưởng Của Người Việt-Nam Ở Âu Châu: Nhà Thông Ngôn Petrus Trương Vĩnh Ký

(Nguyên tác: Impressions des Annamites en Europe: L’ interprète Petrus Truong Vinh Ky của Richard Cortembert – Nguyễn Vy Khanh dịch)

(Nguồn: ĐS Petrus Ký 2009, Hôi AH Petrus Ký Bắc California)