Buổi họp thành lập Hội Petrus Trương Vĩnh Ký ngày 25/10/1998

Người ghi – TT

Buoi hop thanh lap Hoi 01

Buoi hop thanh lap Hoi 02