Bước luân lạc của một ngôi trường

Giáo sư Trần Thượng Thủ

(Nguồn: Đặc san Petrus Ký Houston, 1994 do anh Võ Phi Hùng, PK 67-74 scan và gởi tặng)