Biên bản Đại Hội Đồng Thành Lập Hội ngày 25/10/1998

 

Bien ban dai hoi dong thanh lap Hoi