22/02/2015

Hội Petrus Ký Úc Châu chúc mừng Hội Petrus Ký Miền Đông Hoa Kỳ đã bầu Ban Quản Trị mới cho nhiệm kỳ 2015 – 2017:

CỐ VẤN DANH DỰ:

 • G/S Đào Kim Phụng
 • G/S Trang Ngọc Nhơn
 • T/s Trương Văn Thuấn

BAN CHẤP HÀNH:

 • Hội Trưởng: B/S Phạm Hữu Anh
 • Phó H/T Ngoại Vụ: Hà Văn Sang
 • Phó H/T Nội Vụ: Nguyễn-Cao Trực
 • Tổng Thư Ký: Nguyễn-Cao Trực
 • Thủ Quỹ: Nguyễn Văn Đặng

BAN CỐ VẤN:

 • B/s Hồ Kim Chi
 • B/s Nguyễn Thanh Liêm
 • Nguyễn Vĩnh Hưng
 • Lý Thanh Tâm
 • Robert Trịnh
 • B/s Trương Tín Huy
 • Henri Hoàng

Miền Đông Hoa Kỳ 1