Hội Petrus Ký qua các nhiệm kỳ

NHIỆM KỲ 1998- 2000

LogoGIFBan Chấp Hành:

 • Chủ Tịch: Bùi Vĩnh Lập
 • Đệ nhất Phó Chủ Tịch: Trần An
 • Đệ nhị Phó Chủ Tịch: Nguyễn Văn Quyện
 • Thư Ký: Mai Viết Thủy (1998-1999), Dương Xuân Phúc (1999 – 2000)
 • Thủ Quỹ: Đặng Thành Danh
 • Phụ Trách dự án: Dương Xuân Phúc
 • Thông Tin và Liên Lạc: Mai Viết Thủy
 • Văn Nghệ: Trần Văn Phan
 • Ngoại Vụ (Bắc Mỹ): Phạm Minh
 • Đặc san Petrus Ký: Nguyễn Văn Ưu
 • Đại Diện Canberra: Nguyễn Ngọc Đính
 • Đại Diện Melbourne: Lê Phú Thứ
 • Đại Diện Wollongong: Dương Xuân Phúc

Ban Tư Vấn:

 • Trần Văn Lắm (Trưởng Ban)
 • Liêng Khắc Văn (Phó Trưởng Ban)
 • Hồ Triệu Ngọc Luân (Thư Ký)
 • Trần Ngọc Thạch (Ủy viên)

NHIỆM KỲ 2001 – 2003

Ban Chấp Hành:

 • Hội Trưởng: Bùi Vĩnh Lập
 • Phó Hội Trưởng 1: Trần An
 • Phó Hội Trưởng 2: Nguyễn Văn Quyện
 • Thư Ký: Dương Xuân Phúc
 • Thủ Quỹ: Đặng Thành Danh
 • Văn Nghệ: Trần Văn Phan
 • Đại Diện Canberra: Nguyễn Ngọc Đính
 • Đại Diện Melbourne: Lê Phú Thứ
 • Đại Diện Wollongong: Dương Xuân Phúc
 • Đại Diện Paris: Lâm Thụy Phong

Ban Tư Vấn:

 • Lưu Tường Quang (Trưởng ban)
 • Trương Minh Hoàng
 • Trần Cao Mạnh
 • Trần Ngọc Thạch
 • Liêng Khắc Văn

NHIỆM KỲ 2003 – 2005

Ban Chấp Hành:

 • Hội Trưởng: Nguyễn Ngọc Đính
 • Phó Hội Trưởng 1: Phạm Viết Dũng
 • Phó Hội Trưởng 2: An Quốc Huy
 • Thư Ký: Đặng Thành Danh
 • Thủ Quỹ: Trần Văn Phan
 • Đại Diện Canberra: Hồ Triệu Ngọc Luân
 • Đại Diện Melbourne: Lê Phú Thứ
 • Đại Diện Wollongong: Dương Xuân Phúc
 • Đại Diện Adelaide: Ngô Anh Tuấn
 • Đại Diện Pháp: Lâm Thụy Phong
 • Đại Diện Minnesota – USA: Trần Phước Đạt

Ban Tư Vấn:

 • Lưu Tường Quang (Trưởng ban)
 • Trương Minh Hoàng
 • Trần Cao Mạnh
 • Trần Ngọc Thạch
 • Liêng Khắc Văn

NHIỆM KỲ 2006 – 2008

Ban Chấp Hành:

 • Hội Trưởng: Phạm Viết Dũng
 • Phó Hội Trưởng 1: An Quốc Huy
 • Phó Hội Trưởng 2: (không có)
 • Thư Ký: Trần Cảnh Mẫn
 • Thủ Quỹ: Trần Văn Phan

NHIỆM KỲ 2009 – 2011

Ban Chấp Hành:

 • Hội Trưởng: Trần Thạnh
 • Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Trần Cao Mạnh
 • Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Đặng Tấn Phúc
 • Thư Ký: Trần Cảnh Mẫn
 • Thủ Quỹ: Tạ Lộc Phước

Ban Cố Vấn:

 • Bùi Vĩnh Lập (Trưởng Ban)
 • Trần An
 • Nguyễn Ngọc Đính
 • Trương Minh Hoàng
 • Trần Văn Phan
 • Lưu Tường Quang
 • Liêng Khắc Văn

NHIỆM KỲ 2011 – 2014

Ban Chấp Hành:

 • Hội Trưởng: Trần Thạnh
 • Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Trần Văn Phan
 • Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Lâm Kim Quan
 • Thư Ký: Trần Cảnh Mẫn
 • Thủ Quỹ: Tạ Lộc Phước

Ban Cố Vấn:

 • Lưu Tường Quang (Trưởng Ban)
 • Bùi Vĩnh Lập
 • Trần An
 • Trương Minh Hoàng
 • Hồ Văn Hoà
 • Liêng Khắc Văn

NHIỆM KỲ 2014 – 2016

Ban Chấp Hành:

 • Hội Trưởng: Tạ Lộc Phước
 • Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Trần Văn Phan
 • Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Lâm Kim Quan
 • Thư Ký: Trần Thạnh
 • Thủ Quỹ: Dương Xuân Phúc

Ban Cố Vấn:

 • Lưu Tường Quang (Trưởng Ban)
 • Bùi Vĩnh Lập
 • Trương Minh Hoàng
 • Trần An
 • Hồ Văn Hoà
 • Liêng Khắc Văn

NHIỆM KỲ 2016 – 2018

Ban Chấp Hành:

 • Hội Trưởng: Tạ Lộc Phước
 • Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Trần Văn Phan
 • Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Lâm Kim Quan
 • Thư Ký: Trần Thạnh
 • Thủ Quỹ: Dương Xuân Phúc

Ban Cố Vấn:

 • Lưu Tường Quang (Trưởng Ban)
 • Bùi Vĩnh Lập
 • Trương Minh Hoàng
 • Trần An
 • Hồ Văn Hoà
 • Liêng Khắc Văn

NHIỆM KỲ 2018 – 2020

Ban Chấp Hành:

 • Hội Trưởng: Trần Thạnh
 • Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Tạ Lộc Phước
 • Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Lâm Kim Quan
 • Thư Ký: Nguyễn Văn Phúc
 • Thủ Quỹ: Dương Xuân Phúc

Ban Cố Vấn:

 • Lưu Tường Quang (Trưởng Ban)
 • Bùi Vĩnh Lập
 • Trương Minh Hoàng
 • Trần An
 • Hồ Văn Hoà
 • Liêng Khắc Văn