Phân Ưu của Hội Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu đến gia đình Bác Vũ Văn Phẩm, nhân viên kỳ cựu của Trường Petrus Trương Vĩnh Ký.

Phan Uu - Bác Vũ Văn Phẩm