Được tin buồn:

Bà Trương Gia Vy

Hiền thê của cố GS Nguyễn Xuân Hoàng, cựu giáo sư Triết trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn

Sinh ngày 06 tháng 4 năm 1952 tại Sài gòn, Việt Nam

vừa qua đời ngày 9 tháng 4 năm 2023 tại San Jose, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 72 tuổi

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng tang quyến

Nguyện cầu hương linh Bà Trương Gia Vy sớm được siêu thoát