Phân ưu của Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu: Giáo sư Chung Hữu Thế từ trần ngày 25/10/2015 tại Canada.

Phan Uu - GS Chung Huu The