Phân Ưu của Hội Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu đến gia đình Thầy Nguyễn Mười Nho.

Phan Uu - GS Nguyen Muoi Nho