Chương trình Tang Lễ

Nhà quàn Trường An (120 Fairfield St, Fairfield East NSW 2165)

* Thứ sáu 26/11/2021:

  • 13:30: Lễ Nhập liệm, Tụng kinh cầu siêu, Cúng cơm.

* Thứ bảy 27/11/2021:

  • 11:30: Lễ Thành phục, Tụng kinh cầu siêu, Cúng cơm.
  • 12:30 – 17:00: Thân hữu thăm viếng.

* Chủ nhật 28/11/2021:

  • 08:00 Tụng kinh, cúng cơm.                                              
  • 09:00 Di quan                                          
  • 10:00: Nghĩa trang Rookwood Crematorium – Tụng kinh, điếu văn                                           
  • 12:00 Hỏa táng.