Phân Ưu của Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu đến gia đình anh Chu Quốc Hưng trước tin thân phụ anh là cụ Chu Văn Thịnh vừa qua đời

Phan Uu - Chu Văn Thịnh