Phan Uu - Ba Huynh Kim Que

Cáo phó của tang quyến cố Giáo Sư Huỳnh Kim Quế:

Ba Huynh Kim Que_Cao pho